nl

Op 3 december 2003 besliste de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om over te gaan tot de oprichting van een Financieel Coördinatiecentrum (FCCB). Ze besliste eveneens over de algemene werkingsprincipes ervan. Op 19 februari 2004 werd de ordonnantie met betrekking tot de oprichting van het FCCB goedgekeurd. Het FCCB werd ingesteld als een dienst van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest die deel uitmaakt van het Bestuur Financiën en Begroting.

Als gevolg van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle wordt het FCCB een instrument voor het financieel beleid van het Gewest. Deze ordonnantie brengt eveneens met zich mee dat elke autonome bestuursinstelling (ABI) automatisch in het FCCB zal geïntegreerd worden.

Zo zijn in 2012 de Brusselse regulator voor energie BRUGEL en de vzw IRISteam tot het FCCB toegetreden, respectievelijk op 1 januari en 1 juli.

In 2013 werden twee nieuwe instellingen in het FCCB opgenomen, met name het GPA op 1 juli en het Woningfonds op 1 oktober.

Het Brussels Gewestelijk Handelsagentschap (Atrium) is tot het FCCB toegetreden op 1 april 2015.

Momenteel zijn er 17 deelnemende instellingen in het FCCB :

Brussels Agentschap voor de Onderneming

Impulse

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening

DBDMH

Brussel Gas Elektriciteit

BRUGEL

Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

ACTIRIS

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

BGHM

Brussels Instituut voor Milieubeheer

Leefmilieu

Centrum voor Informatica voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

CIBG

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ESRBHG

Gewestelijk Agentschap voor Netheid

Net Brussel

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Citydev

Gewestelijk Parkeeragentschap

Parking

Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel

GVHB

Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel

Innoviris

IRISteam vzw

IRISteam

Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

MIVB

Woningfonds

Woningfonds

 

De algemene werkingsprincipes van het FCCB zijn de volgende:

  • centralisering van de thesaurieën van de deelnemende instellingen via een notionele cash pooling;

  • just-in-time financiering van de uitgaven van de instellingen via een systeem voor automatische overboeking van hun transitrekening naar hun eigen rekening;

  • opstelling van een geconsolideerde thesaurieplanning op basis van de thesaurieplanningen van de instellingen;

  • evaluatie door het FCCB van de afvlakkingskwaliteit van de financiële stromen van de instellingen, evenals van de kwaliteit van hun kasvooruitzichten;

  • berekening en toekenning van een jaarlijkse dotatie voor goed financieel beheer;

  • respecteren van de onafhankelijkheid van de instellingen enerzijds, adviezen van het FCCB om hun financieel beheer te verbeteren anderzijds.

 

Meer informatie in ons jaarverslag

Contactinformatie

Contactpersonen