nl

Disclaimer

Belangrijke juridische informatie

De portaalsite van Brussel Financiën en Begroting wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Door middel van deze portaalsite wordt een geheel van gegevens inzake Brusselse overheidsfinanciën ter beschikking gesteld aan het grote publiek.

De gegevens op deze website zijn het resultaat van een aanzienlijk werk qua uitwerking , datacontrole en vormgeving van de inhoud.

In bepaalde delen van deze website werden de gegevens inzake Brusselse overheidsfinanciën gevulgariseerd. Deze onderdelen hebben als doel om bepaalde basisprincipes te verduidelijken in een begrijpelijke taal. Deze passages zijn dus louter informatief.

Er wordt steeds naar gestreefd om alle informatie te actualiseren. Indien er ondanks dit toch nog fouten zouden voorkomen, dan worden deze gecorrigeerd van zodra ze gemeld zijn.

Alle informatie die zich bevindt op de portaalsite van Brussel Financiën en Begroting is, onder andere, onderworpen aan de wetgeving op de naleving van het auteursrecht, de bescherming van de databanken, de bescherming van de privacy of nog aan de wet van 7 maart 2007 die een wet is tot omzetting van de richtlijn 2003/98/CE van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.

Wettelijk verplichte vermeldingen

Identificatie van de verantwoordelijke uitgever:

Naam en adres van de verantwoordelijk uitgever

Julie Fiszman

Sint-Lazarusplein 2

1035 Brussel

Identificatie van de technische directie:

Brussel Financiën en Begroting

Sint-Lazarusplein 2

1035 Brussel

Afwijzen van aansprakelijkheid (disclaimer)

Klachten

De gebruiker van de informatie die wordt vermeld op deze pagina's, ziet af van het indienen van elke klacht, van welke aard die ook moge zijn, en dit met betrekking tot het gebruik van de informatie ter beschikking gesteld via het systeem; dit betreft elke klacht ingediend tegen de Belgische Staat of tegen elke andere instantie die de beschikbare informatie heeft verschaft.

Risico's

De gebruiker verbindt er zich bovendien toe alle risico's die eigen zijn aan het gebruik van het systeem op zich te nemen met inbegrip van het risico dat computers, softwareprogramma's of gegevens beschadigd kunnen worden door om het even welk virus dat kan overgedragen worden of geactiveerd worden door tussenkomst van het systeem of door het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt.

Beslechting van geschillen

Elk geschil met betrekking tot de website en/of de inhoud ervan wordt onderworpen aan de regels van het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Hyperlinks

Het is mogelijk, zonder voorafgaandelijk toestemming, een rechtstreekse link aan te maken die verwijst naar de portaalsite Brussel Financiën en Begroting.

Wat wel verboden is, is het geheel of een deel van de portaalsite van Brussel Financiën en Begroting in een kader op te nemen (bijvoorbeeld door inkapseling) of een andere methode, met als doel  het originele adres en de wettelijke verplichtingen te verbergen.

Verwijzing naar de herkomst van de gegevens en intellectuele eigendom

a.Verwijzing naar de herkomst van de gegevens

De wet van 7 maart 2007 gaat over het hergebruik van informatie en openbare gegevens voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. De regels die hierna volgen moeten toegepast worden in het kader van het hergebruik van gegevens.

1) voor niet-commerciële doeleinden:

De gebruiker dient te vermelden : © GOB BRUSSEL FINANCIEN EN BEGROTING, financiën-begroting.brussels, gevolgd door de vermelding van het jaar waarin de gegevens worden hergebruikt.

De link fiscaliteit.brussels moet worden verbonden met de url financiën-begroting.brussels naar de website en moet ook klikbaar worden gemaakt.

Bijvoorbeeld : © BRUSSEL FINANCIEN EN BEGROTING, financiën-begroting.brussels

2) voor commerciële doeleinden:

De gebruiker dient te vermelden : © BRUSSEL FINANCIEN EN BEGROTING (de datum van het gebruik van de gegevens) + (korte of lange url van de internetpagina vanwaar de gegevens afkomstig zijn)

De link financiën-begroting.brussels moet worden verbonden met de url financiën-begroting.brussels en moet ook klikbaar worden gemaakt.

Bijvoorbeeld: © GOB BRUSSEL FINANCIEN EN BEGROTING, 14-12-2013, financiën-begroting.brussels.

b. Reproductie en hergebruik van gegevens

Het hergebruik van gegevens is gratis.

Deze kosteloosheid sluit echter niet uit dat er wel bepaalde beperkingen worden opgelegd met betrekking tot het ophalen van gegevens en het hergebruik van gegevens die afkomstig zijn van de portaalsite van Brussel Financiën en Begroting.

Auteursrechten en bescherming van de database

De wetgeving betreffende het auteursrecht (Wet van 30 juni 1994) maar ook betreffende de juridische bescherming van de databanken (Wet van 31 augustus 1998), onder andere, wordt toegepast op de gehele database van de portaalsite van Brussel Fiscaliteit en op de inhoud ervan.

In het geval van een gebruik voor commerciële doeleinden zijn het hergebruik, het ophalen van gegevens, het kopiëren of de reproductie van gegevens en de informaticacode, onderworpen aan een voorafgaandelijke aanvraag.

De persoon of de organisatie die gegevens hergebruikt die afkomstig zijn van de portaalsite van Brussel Fiscaliteit mag deze niet wijzigen. Deze zal er ook op toezien dat de integriteit en de aard van het administratief document of de code html/xml wordt gerespecteerd.

De wijziging van de html-code is onderworpen aan een voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag.

Contact

Elke vraag dient u per mail te sturen naar bfb.communicatie@gob.brussels   of per briefwisseling gericht aan Cel Coördinatie, Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel.